SÁNG TẠO

Không bó mình trong những khuôn mẫu vốn có trong kinh doanh, Harvest luôn đề cao tính đột phá, luôn tìm tòi, sáng tạo và luôn tìm hiểu các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào quy trình sản xuất, chế biến thực phẩm theo hướng hữu cơ.